Miljö

HA Ventilation AB skall verka för att de projekt vi arbetar med har en liten negativ miljöpåverkan under byggtiden, brukstiden och under demontering/rivning.

Inom företaget finns certifierade byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U/BAS-P). Företaget utbildar kontinuerligt personalen så att våra kunder alltid får tillgång till hög kompetens inom miljöområdet.

 

För att minska påverkan på såväl människan som naturen strävar HA Ventilation AB efter att:
Skapa anläggningar som ger våra kunder en god inomhusmiljö.

Tillämpa en helhetssyn på våra produkters miljöpåverkan.

Minska och återvinna överskottsprodukter från själva byggprocessen, framförallt på byggarbetsplatsen.

Redan under projekteringen förbereda för en eventuell rivning/demontering vilket även gör att fastigheten blir mer flexibel och lättare att förändra under sin livstid. Att i hög grad använda byggvarudeklarerade och återvinningsbara produkter.

Arbeta för att använda sunda material i de projekt som vi medverkar i, d.v.s material som inte skadar människan eller naturen och som inte tär på jordens resurser under projektets hela livscykel.
Samarbeta med miljömedvetna konsulter och underentreprenörer.
Hjälpa kunder att utveckla och genomföra projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

Vi skall prioritera följande:

  • Minska transporter
  • Källsortering
  • Val av material
  • Optimera energianvändning