Service/Luftinjustering

I samband med idrifttagandet injusteras anläggningen i enlighet med projekterade luftflöden.
Vi utför även luftinjustering av befintliga anläggningar till så låga drifttryck som möjligt för att erhålla en så energieffektiv anläggning som möjligt.

Efter idrifttagandet av en anläggning där det oftast är betydande kapitalkostnader investerade är det viktigt med regelbunden service av anläggningen för att bibehålla underhållsstatus, funktion och energieffektivitet.

I takt med att anläggningarna blir mer och mer komplexa med avancerade styr- och reglersystem krävs en hög kompetens för att driva och sköta anläggningen.
För att vara insatt och uppdaterad på teknik och myndighetskrav behöver fastighetsägaren en partner som kan rådgiva och åtgärda frågor av ovanstående karaktär. HA Ventilation AB är rätt partner att anlita i service och underhållsfrågor.

Serviceavtal:

Ett serviceavtal med oss innebär att vi utför ett behovsanpassat underhåll utefter anläggningens karaktär. Innan avtal skrivs sker en förstudie för att anpassa avtalet efter fastigheten. I förstudien sammanställs antal system och behov. Om så önskas tar vi fram ett budgeterat förslag på energibesparande lösningar.

 

Exempel:

  • Byte till tryckreglerade EC fläktar med utetemperaturkompensering.
  • Ombyggnad av självdragssystem till mekanisk frånluft för att förhindra överventilering vintertid.
  • Installation av värmeåtervinning i befintliga till- och frånluftssystem.
  • LCC (livscykelkostnad) analys tas fram i samband med ovanstående punkter. 
  • Injustering av luftflöden för att erhålla korrekt luftväxling enligt samlade regelverk.
  • Optimering av värmesystem.
  • Installation/optimering av styr- och reglersystem.
  • Optimering av kylinstallationer